Allgemeine Geschäftsbedingungen


Artikel 1. Definities 


1.1. Minisocerbal.com: Minisoccerbal.com is een onderdeel van Timfra en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67714269. In de algemene voorwaarden zal steeds als handelsnaam minisoccerbal.com worden genoemd. Minisoccerbal is 2e handelsnaam van Timfra
1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met minisoccerbal.com
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Website: minisoccerbal.com


Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van minisoccerbal.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor minisoccerbal.com alleen bindend indien en voor zover deze door minisoccerbal.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. minisoccerbal.com is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen 


3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft minisoccerbal.com het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van minisoccerbal.com zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn.Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten.
4.3. Bezorgkosten zijn exclusief de totaalprijs van het artikel. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld.Artikel 5. Overeenkomst / levertijd
5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt minisoccerbal.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Zodra de betaling door minisocerbal.com is ontvangen, stuur minisoccerbal.com de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.3. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met minisocerbal.com binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Klant.Producten worden alleen retour genomen in de onaangebroken originele verpakking.
5.4. miniscocerbal.com raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame.
5.5. minisoccerbal.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.6. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 30 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt minisoccerbal.com contact met u op.
5.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van minisoccerbal.com.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Klant dient de betalingen aan minisocerbal.com volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen.
7.2. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.4. In bovenstaande gevallen heeft minisoccerbal.com voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van minisoccerbal.com vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met minisoccerbal.com
8.2. De totale aansprakelijkheid van minisocerbal.com jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 100 Euro.
8.3. Aansprakelijkheid van minisocerbal.com jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op minisocerbal.com jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
8.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 8 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij minisoccerbal.com meldt.
8.6. Klant vrijwaart minisoccerbal.com alle aanspraken van derden.

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is minisoccerbal.com niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.Artikel 10. Garantie
10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Artikel 11. Reclame
11.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van 3 dagen na ontdekking hiervan, minisoccerbal.com in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van minisoccerbal.com.
11.2. Indien minisoccerbal.com de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.
11.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
11.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
12.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 13. Klachten
13.1 Als u klachten heeft over onze service of producten kunt u contact opnemen met onze klantenservice. We zullen uw klacht uiterlijk na een week behandelen en beoordelen.

De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  1. Beschadiging door opzet, of door nalatigheid
  2. Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  3. Normale slijtage
  4. Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
  5. Bal te hard oppompen
  6. Niet naleven van gebruik zoals omschreven in begeleidende brief bij ontvangst bal

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (info@minisoccerbal.com) contact op.Adresgegevens
Minisoccerbal.com onderdeel Timfra
Reelaan 37
7522 LS Enschede
KVK: 67714269
BTW:NL1040.76.525.B.02